- -
UPV
UPVX
-

Condicions legals

Aquestes són les condicions generals d’ús del lloc web UPV[X], l’allotjament del qual ofereix la Universitat Politècnica de València (d’ara en avant, UPV), entitat que és titular del domini web http://upvx.es/ (d’ara en avant, lloc web).

L’estructura d’aquest avís legal està reflectida en l’índex següent:

 • 1. Informació general
 • 2. Objecte del LLOC WEB
 • 3. Condicions generals d'ús del LLOC WEB
 • 4. Propietat intel·lectual i industrial
 • 5. Enllaços
 • 6. Exclusió de responsabilitat
 • 7. Protecció de Dades Personals i Ús de galetes (Cookies)
 • 8. Modificació del LLOC WEB
 • 9. Legislació aplicable i jurisdicció
 • 10. Codi d'honor

L’objecte d’aquest avís legal és complir totes les obligacions a les quals està subjecte un servei de la societat informació com el que presta el LLOC WEB, i també establir les condicions generals que en regulen l’ús i l’accés a aquest

1. Informació general

1.1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem que UPV és la denominació d’Universitat Politècnica de València, entitat titular d’aquest lloc web. La seu del rectorat de la UPV es troba al carrer Camí de Vera, s/n, 46022, de València.

El número CIF és Q-4618002-B.

El correu electrònic de contacte del LLOC WEB és: admin@upvx.es

1.2. Titularitat del LLOC WEB

UPV és el titular en EXCLUSIVA del LLOC WEB que posa a la disposició dels usuaris d’Internet amb la finalitat de prestar els serveis virtuals associats a la comunitat virtual UPV[X].

2. Objecte del lloc web

L’objecte de la web www.upvx.es és funcionar com a punt de trobada virtual i eina per a complir els objectius de la comunitat d’aprenentatge virtual UPV[X]. Aquests objectius són els següents:

 • Innovació tecnològica: fomentar la innovació i la generació de nous recursos tecnològics aplicables a l’educació virtual com a eina per a facilitar l’accés a la capacitació professional i la formació superior del futur.
 • Innovació metodològica: estudi i experimentació de noves metodologies i estratègies pedagògiques disruptives que possibiliten l’ús de la tecnologia i Internet (usos innovadors de plataformes d’aprenentatge en línia, aprenentatge entre iguals, aprenentatge social, aprenentatge autodidacta, aprenentatge massiu…).
 • Innovació oberta en recursos educatius i processos: explorar possibilitats i iniciatives innovadores en l’ús de repositoris oberts de continguts educatius i noves formes d’acreditació i certificació obertes que permeten formar d’una manera més flexible, modular i àgil, els nous perfils professionals que demana el nou entorn digital.
 • Potenciació de la formació permanent en línia com a model educatiu amb enorme potencial per a donar resposta a la formació de nous perfils professionals que demana el nou mercat de treball. A través d’aquesta estratègia de formació permanent en línia, es pot capacitar i acreditar capacitats i competències no reconegudes ni certificables actualment, però d’interès per als agents que sol•liciten nous professionals que necessiten perfils adaptats a la nova economia digital.
 • Fomentar l’emprenedoria basada en el coneixement: potenciació de la formació, interacció i llançament de noves iniciatives d’emprenedoria dins de les possibilitats que brinda el món digital.

3. Condicions generals d'ús del LLOC WEB

3.1 Política general

Tota persona que accedisca a al lloc web ha de llegir les condicions generals vigents en el moment que hi accedeix, i ha d’abstenir-se d’utilitzar el LLOC WEB en cas de no estar plenament conforme amb el contingut d’aquest. La mera utilització del LLOC WEB atribueix la condició d’Usuari (Usuari) i comporta la plena acceptació d’aquestes condicions generals i l’adhesió a aquestes sense reserves. Aquestes condicions tenen la finalitat de regular i d’informar l’Usuari sobre l’ús adequat del LLOC WEB. Per tant, cal llegir-les atentament i respectar-ne el compliment.

El mer accés d’un usuari al LLOC WEB no implica el registre ni l’obligació d’aportar-hi dades personals. Aquesta obligació solament tindrà lloc si la persona interessada vol donar-s’hi d’alta com a nou usuari per a efectuar alguna acció específica que sí que requerisca aquesta aportació. Per exemple, s’entén com a aportació d’una dada personal l’adreça de correu electrònic.

L’Usuari és responsable d’aportar-hi dades veraces i lícites, al mateix temps que és responsable de l’ús adequat de del LLOC WEB.

Així mateix, i respecte als continguts, l’Usuari declara assumir la responsabilitat dels continguts, les opinions o els enllaços que incorpora en els fòrums i l’exclusiva autoria d’aquests, amb què garanteix que aquests no atempten contra els drets d’intimitat, privadesa, imatge o de propietat intel•lectual o industrial que corresponguen a tercers. En cap cas, UPV es fa responsable de les opinions expressades o dels enllaços publicats en els fòrums ni de les conseqüències que se’n deriven. UPV es reserva el dret a poder retirar aquells continguts, opinions o enllaços que infringisquen el que disposen aquestes condicions.

UPV no es fa responsable de la interrupció de qualsevol servei o de l’accés a la nostra web sense avís previ, siga per motius de seguretat, tècnics, de manteniment o causats per un tercer.

UPV es reserva la capacitat de modificar aquestes condicions d’ús i també les condicions particulars que, si escau, s’hi puguen incloure. Els Usuaris podran conèixer qualsevol modificació en aquestes condicions a través de la publicació que UPV efectuarà en el seu LLOC WEB.

3.2 Caràcter gratuït de l’accés i la utilització del LLOC WEB

La prestació dels serveis per part d’UPV té caràcter gratuït per als Usuaris.

3.3 Veracitat de la informació

Tota informació que facilite l’Usuari a través dels serveis ha de ser autèntica i veraç. En particular, això és aplicable a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari transmeta a UPV. En tot cas, l’Usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a UPV o a tercers per la informació que facilite.

3.4 Menors d’edat

Solament poden fer ús dels serveis els menors d’edat que prèviament hagen obtingut permís dels seus pares, tutors, o representants legals, els quals seran amb caràcter general responsables de tots els actes executats pels menors que tenen al càrrec.

4. Propietat intel•lectual i industrial

EL LLOC WEB i els diversos elements i continguts que l’integren, com ara fotografies, dissenys gràfics, marques, logotips i altres signes distintius, textos, vídeos o programari, com també qualssevol altres susceptibles de protecció, estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial, dels quals és titular exclusiu o cessionari UPV, amb l’abast requerit, o bé un tercer, fet que no implica cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret de propietat intel•lectual o industrial sobre el LLOC WEB ni sobre qualsevol dels elements que l’integren.

Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o explotació per qualsevol mitjà o procediment del LLOC WEB o dels elements que l’integren, excepte els casos que permeta la llei i les llicències del material, o que intervinga autorització expressa i per escrit d’UPV.

L’Usuari pot visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts disponibles a través del LLOC WEB per a fer-ne un exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no siga amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari ha d’abstenir-se d’eludir o tractar d’eludir qualssevol mesures tecnològiques que adopte UPV per a restringir actes que no tenen la seua autorització o l’autorització de tercers titulars de drets sobre marques o altres signes distintius, obres o prestacions protegides accessibles a través del LLOC WEB. L’Usuari està obligat a respectar en qualsevol cas la totalitat dels drets de propietat intel•lectual i industrial sobre el LLOC WEB, siguen de titularitat d’UPV o de tercers.

UPV no es fa responsable de qualsevol ús il•lícit o no autoritzat que l’Usuari puga efectuar.

5. Enllaços

5.1 Enllaços des d’altres LLOCs WEB a UPV

Qualsevol Usuari que pretenga establir un enllaç entre la seua pàgina WEB i el LLOC WEB (d’ara en avant, Enllaç) ha de complir els termes que estableixen aquestes condicions d’ús. La inclusió d’un Enllaç sota termes diferents dels que es detallen a continuació requereix l’acceptació prèvia d’UPV per escrit.

UPV autoritza únicament l’Enllaç que permeta l’adreçament al LLOC WEB, però aquest en cap cas suposa la reproducció total o parcial del LLOC WEB.

L’Usuari no pot reproduir ni imitar en la seua pàgina WEB la totalitat o part del LLOC WEB. En particular, no pot reproduir ni imitar la forma de presentació o disposició dels continguts del LLOC WEB de tal manera que es puga generar un risc d’associació o confusió entre el LLOC WEB i la pàgina WEB de l’Usuari.

Queda prohibida la utilització de marcs (frames) i d’enllaços assemblats o profunds al LLOC WEB que generen confusió i que puguen atribuir la titularitat de continguts a una entitat diferent d’UPV, com tampoc es concedeix autorització per a crear un entorn o barra de navegació sobre els continguts del LLOC WEB.

Estan autoritzats els enllaços des d’altres webs a www.upvx.es que tenen l’objectiu de difondre les activitats d’aquest projecte i potenciar-hi la participació.

Queda prohibida la declaració o el suggeriment directe o indirecte de l’existència d’una relació de col•laboració, aliança d’empreses o associació empresarial de qualsevol classe entre la pàgina WEB o empresa de l’Usuari amb UPV. Pel que fa a aquesta qüestió, l’Usuari s’ha d’abstenir de presentar els continguts posats a disposició en la pàgina WEB on incorpore l’Enllaç, com ara continguts autoritzats, aprovats o supervisats per UPV.

La pàgina WEB en la qual s’establisca l’Enllaç no pot contenir cap signe distintiu, incloses denominacions, logotips o eslògans, que identifiquen UPV, llevat d’aquelles denominacions que formen part del mateix enllaç.

La pàgina WEB en què s’establisca l’Enllaç no ha de contenir informacions o continguts il•lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, com tampoc ha de tenir continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

En tot cas, UPV es reserva el dret de prohibir o inutilitzar, de forma discrecional, en qualsevol moment, qualsevol Enllaç al LLOC WEB. L’Usuari està obligat a modificar o retirar immediatament de la seua pàgina WEB qualsevol Enllaç, contingut o signe distintiu propietat d’UPV si li fóra requerit.

6. Exclusió de responsabilitat

UPV no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del LLOC WEB i dels serveis, sense perjudici que, quan siga possible, UPV advertisca prèviament de les interrupcions en el funcionament del LLOC WEB i dels serveis.

Queda exclosa tota responsabilitat d’UPV, amb tota l’extensió prevista en la legislació vigent, respecte de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguen atribuir a la falta de disponibilitat o de continuïtat del LLOC WEB, a la defraudació de la utilitat que els usuaris hagueren pogut atribuir al LLOC WEB i als serveis, la fal•libilitat d’aquests i, especialment, encara que no amb caràcter exclusiu, als errors en l’accés a les diverses pàgines WEB del LLOC o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

6.1. Privadesa i seguretat en la utilització del LLOC WEB i dels serveis

UPV no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització del LLOC WEB i dels serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguen tenir coneixement de la classe, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del LLOC WEB i dels serveis. Queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat d’UPV, amb tota l’extensió que permet la legislació vigent, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que hi poguera haver del coneixement que puguen tenir tercers no autoritzats de la classe, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del LLOC WEB i dels serveis.

6.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat d’UPV en la WEB www.upvx.es

UPV no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’usuari.

Queda exclosa, amb tota l’extensió permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat d’UPV pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguen deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

7. Protecció de dades personals i ús de galetes (cookies)

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, ciutat, país, data de naixement, sexe i nivell d’estudis) s’incorporen a un fitxer de titularitat UPV, amb la finalitat de gestionar la participació de l’usuari en el LLOC WEB, i també per a mantenir a l’Usuari informat sobre les novetats d’UPV i UPV[X]. L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en l’adreça http://upvx.es/contactoval?pagina=Portada i en l’adreça de correu electrònic admin@upvx.es.

UPV pot utilitzar galetes quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del LLOC WEB. Les galetes que es puguen utilitzar en els llocs i pàgines web del LLOC WEB s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si nom i cognoms de l’Usuari.

8. Modificació del LLOC WEB

UPV es reserva el dret i la capacitat de renovar, modificar o transformar el LLOC WEB i els elements que conté sense necessitat de comunicar-ho prèviament als Usuaris.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

Les condicions generals i particulars d’ús del LLOC WEB, com també les relacions establides entre UPV i l’Usuari, es regeixen per la legislació espanyola vigent.

Qualsevol controvèrsia que puga sorgir entre UPV i l’Usuari se sotmetrà als jutjats i tribunals de València, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls.

10. Codi d’honor

Tots els estudiants registrats en la plataforma certifiquen que seguiran el codi de conducta següent:

 • 1. M’hi registraré utilitzant únicament un compte.
 • 2. Les meues respostes a les activitats i als exàmens seran fruit únicament del meu treball, excepte en aquells casos en què es permeta explícitament la col•laboració.
 • 3. No facilitaré a ningú les solucions d’exàmens i activitats dels cursos de què dispose (ni les generades per mi, ni aquelles oficials a les quals puga tenir accés).
 • 4. No participaré en cap activitat que millore deshonestament els meus resultats o millore o empitjore els d’altres alumnes.

-